قانۇن – نىزام ناملىرى
法律法规名
  • يوللىغۇچى : ئالىي باشقۇرغۇچى
  • |
  • يوللانغان ۋاقتى :
  • |
  • 23072 قېتىم كۆرۈلدى

قانۇن – نىزام ناملىرى
7 |0 K p: }/ M9 ~; d; t: o! V
9 M1 s8 l9 e- ^$ p( S' v! H1 x+ h1 [! |安全生产法 بىخەتەرئىشلەپچىقىرىش قانۇنى
! w9 }8 C. G6 c' Y- F2 _保护老年人合法权益条例 ياشانغانلارنىڭ ھوقۇق–مەنپەئىتىنى قوغداشقانۇنى
' F8 z/ j) V0 Y! t5 o9 W: f标准化法 ئۆلچەملەشتۈرۈش قانۇنى
) H# I( N( L: M7 t# ^9 u 草原法 ئوتلاق قانۇنى
3 X9 |7 O6 c) q0 W5 z6 I# Y! N 草原防火条例 ئوتلاق ئوتمۇداپىئەسى نىزامى
6 K% @/ I7 ~# ], Q! h 测绘法 ئۆلچەش- سىزىش قانۇنى
+ B; N6 ?/ q/ b# P 测量标志保护条例 ئۆلچەش بەلگىلىرىنى ئاسراش نىزامى
: u* y2 S5 ^; g$ T产品质量法 مەھسۇلات سۈپىتى قانۇنى
, ^1 A8 A/ X8 {- x 城市道路管理条例 شەھەريوللىرىنى باشقۇرۇش نىزامى
( ] S+ L6 \! P. W* ?城市房地产管理法 شەھەر ئۆي- زېمىنىنى باشقۇرۇش قانۇنى
1 S, N8 G- r* \' T 城市房地产开发经营管理条例 شەھەر ئۆي- زېمىن تەرەققىياتى ۋە تىجارىتىنى باشقۇرۇش نىزامى
, ^" w6 [9 y/ g% S9 L 城市房屋拆迁管理条例 شەھەر ئۆيلىرىنى چېقىش- كۆچۈرۈشنى باشقۇرۇش نىزامى
% D7 \+ M, O" O' R8 m, v7 ^+ R! s 城市供水条例 شەھەر سۇ تەمىناتى نىزامى
?. c: o2 H( E0 n0 g: q) b 城市规划法 شەھەر پىلانلاش قانۇنى
$ @: V4 K$ y- {- F$ c城市居民最低生活保障条例 شەھەر ئاھالىسىنىڭ ئەڭتۆۋەن تۇرمۇش كاپالىتى نىزامى
^2 D7 [% J, z3 Y8 G" H 城市绿化条例 شەھەر كۆكەرتىش نىزامى
; z+ j0 b" a+ C/ ~: C ^. C 城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法 شەھەردىكى پاناھسىز سەرگەردان، تىلەمچىلەرنى پاناھلاندۇش، باشقۇرۇش چارىسى
]2 z! I" V( {2 y) b; ]! M城市市容和环境卫生管理条例 شەھەر قىياپىتىۋە مۇھىت تازىلىقىنىباشقۇرۇش نىزامى
% q' _9 R! n- L- M$ E! S: f( k 城市私有房屋管理条例 شەھەردىكى خۇسۇسىي ئۆيلەرنى باشقۇرۇش نىزامى
, P# \4 V& N" V8 u! S0 i( v城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例 شەھەر-بازاردىكى دۆلەت ئىلكىدىكى يەرنىڭ ئىشلىتىش ھوقۇقىنى سېتىپ بېرىش ۋە ئۆتۈنۈپ بېرىشۋاقىتلىق نىزامى
+ b. N8 c) ^+ e6 B7 H" @传染病防治法 يۇقۇملۇق كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى داۋالاش قانۇنى
. A0 |9 z+ E5 s, f: u村民委员会选举办法 كەنت ئاھالە كومىتېتى سايلام چارىسى
1 W5 O$ |$ F; g' W" C6 Q4 s村民委员会组织法 كەنت ئاھالە كومىتېتلىرىنىڭ تەشكىلىي قانۇنى
: f! ^" h" g4 t. a% R$ W2 V 村庄和集镇规划建设管理条例 كەنت ، بازار پىلانىۋە قۇرۇلۇشىنى باشقۇرۇش نىزامى
: v' j0 G, Q+ O 大气污染防治法 ئاتموسفېرا بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەش قانۇنى
9 S' }. E% H L9 M x2 ]6 ` 党政领导干部选拔任用工作条例 پارتىيە، ھۆكۈمەت رەھبىرىي كادىرلىرىنى ئۆستۈرۈش، تەيىنلەش خىزمىتى نىزامى
+ O, A/ M9 G7 W' y道路交通安全法 يول قاتناش بىخەتەرلىكى قانۇنى
0 }- h5 d" S4 Y; h7 [2 F1 \道路运输管理条例 يول ترانسپورتىنى باشقۇرۇش نىزامى
7 S5 f) ?2 @) o% ]) P! U 道路运输条例 يول ترانسپورت نىزامى
5 D1 _1 e7 C, i2 n- M4 ]+ d/ |地图编制出版管理条例 خەرىتە تۈزۈپ نەشر قىلىشنى باشقۇرۇش نىزامى
9 G* J4 c9 n& M3 U; |2 r地下水资源管理条例 يەر ئاستى سۇ بايلىقىنى باشقۇرۇش نىزامى
+ Q- W; u3 L2 d8 J& A地质环境保护条例 گېئومۇھىت ئاسراش نىزامى
6 L7 [' H3 J; t5 o5 [ |. o, T地质资料管理条例 گېئوماتېرىيال باشقۇرۇش نىزامى
' n; f; b/ p* Q6 `1 @# h电力设施保护条例 ئېلېكتر ئېنېرگىيە مۇئەسسەسەلىرىنى قوغداش نىزامى
- ]2 r3 x: ]* U1 w. l电信条例 تېلېگراف نىزامى
* B: W3 _4 q. ?8 h a, Y& A; N 动物防疫法 ھايۋانات يۇقۇم مۇداپىئەسى قانۇنى
# Y3 i( g- }, j* P6 c9 \# i动物防疫条例 ھايۋانات يۇقۇم مۇداپىئەسى نىزامى
& H: d* K$ O8 E/ A+ e. V发展个体私营经济条例 يەككە خۇسۇسىيئىگىلىكنى راۋاجلاندۇرۇش نىزامى
! o( R+ C. I z. r; z' J法律援助条例 قانۇن ياردىمى نىزامى
4 T4 u$ ^- [0 w 防洪法 كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش قانۇنى
5 T9 i' m. A/ v+ f: r防沙治沙法 قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش ۋە قۇم تىزگىنلەش قانۇنى
: z9 {$ \! Z! S& d# `. w2 o! M 防震减灾法 يەر تەۋرەشتىن مۇداپىئەلىنىش ۋە ئاپەتنى يېنىكلىتىش قانۇنى
7 F. O' \% Y: a/ h1 c" q 放射性同位素与射线装置放射防护条例 رادىئوئاكتىپلىق ئىزوتوپ ۋە نۇرلۇق قۇرۇلمىدا رادىئوئاكتىپتىن مۇداپىئەلىنىش نىزامى
( S j X; U k ~" B! c$ e 非公有制企业工会条例 ئومۇمىي مۈلۈكچىلىكتە بولمىغان كارخانا ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى نىزامى
. z, ?! k, C& q( S$ c, }, g0 d9 r风景名胜区管理暂行条例 داڭلىق مەنزىرە رايونلىرىنى باشقۇرۇش ۋاقىتلىق نىزامى
! }7 M4 z3 d! s- ]7 q8 y7 @" h工会法 ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى قانۇنى
* D. E$ z- S h3 `6 Q X9 G4 Z 工伤保险条例 ئىشتا يارىلىنىش سۇغۇرتىسى نىزامى
- c6 J' y) `+ Q& w) b' B 公路法 تاشيول قانۇنى
8 d9 a- y$ T6 n, Y5 C J# Q4 J公路交通规费征稽条例 تاشيول قاتناش ھەققى ئېلىش- تەكشۈرۈش نىزامى
3 q' l4 j" x1 Z# q; T; G) N公民义务植树条例 پۇقرالار مەجبۇرەن كۆچەت تىكىش نىزامى
3 R9 }: J% p/ Y6 D, H 公证条例 گۇۋاھلىق بېرىش نىزامى
0 k! \* L' m) h: B/ r8 W4 [. A供销合作社条例 تەمىنات- سودا كوپىراتىپلىرى نىزامى
% m, c8 _0 X* J8 P2 H固体废物污染防治法 قاتتىق تاشلاندۇقنىڭ مۇھىتنى بۇلغىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەش قانۇنى
* |4 k" ^" @% f" ^4 ~- T6 v 广播电视管理条例 رادىيو-تېلېۋىزىيە باشقۇرۇش نىزامى
: m. J7 C9 a! F; ] 广播电视设施保护条例 رادىيو-تېلېۋىزىيە ئەسلىھەلىرىنى قوغداش نىزامى
' l, l; D8 m' B: X: r国防法 دۆلەت مۇداپىئە قانۇنى
$ M9 x* y3 R5 P国家建设项目审计监督条例 دۆلەت قۇرۇلۇش تۈرىنى ئىقتىسادىي تەپتىش قىلىش، نازارەت قىلىش نىزامى
, ?* G* J$ e `, X( ~5 Z国家通用语言文字法 دۆلەت ئورتاق تىل- يېزىقى قانۇنى
2 L" K. \4 W5 C/ a: H 国务院关于修改《矿产资源补偿费征收管理规定》的决定 گوۋۇيۈەننىڭ »قېزىلما بايلىق تۆلەم ھەققى ئېلىش- باشقۇرۇش بەلگىلىمىسى«گە ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈش توغرىسىدىكى قارارى
. V& U6 `6 {. k' ?合同法 توختام قانۇنى
S" h" w4 s G, p 河道管理条例 دەريا باشقۇرۇش نىزامى
+ F( I% j* r6 H6 a 核材料管理条例 يادرو ماتېرىياللىرىنى باشقۇرۇش نىزامى
* j1 A. d7 G$ k( |$ s2 j R$ l3 m3 ` 互联网信息服务管理办法 تۇتاش تور ئۇچۇر مۇلازىمىتىنى باشقۇرۇش چارىسى
8 n7 H- ` f1 O$ L9 M8 f* I 环境保护法 مۇھىت ئاسراش قانۇنى
) P: a& x+ H. D/ z+ R$ e/ Z 环境保护条例 مۇھىت ئاسراش نىزامى
. [/ D$ x$ \. F/ J- E环境影响评价法 مۇھىت تەسىرىنى باھالاش قانۇنى
! f: U7 O- o7 W" \0 v, g环境噪声污染防治法 مۇھىت شاۋقۇنىدىن بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەشقانۇنى
: [7 E" q- Q1 b9 E; s, H会计法 بوغالتىرلىق قانۇنى
5 B" R$ O3 n H/ x* d婚姻法 نىكاھ قانۇنى
% I; C! D. x. Y @" b: m 基本农田保护条例 ئاساسىي ئېتىزلارنى قوغداش نىزامى
O" |$ }9 {5 s5 ?% U+ ? 集体合同条例 كوللېكتىپ توختام نىزامى
$ [% h6 w; E# ~0 x- W, B; m 计量监督管理条例 ئۆلچەمنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش نىزامى
2 r5 J4 K5 g8 w4 y7 u! g+ F 技术市场条例 تېخنىكا بازىرى نىزامى
* U' Z4 w' t5 j/ U0 L' t$ }; u家庭寄养管理暂行办法 ئائىلىدە باقتۇرۇشنى باشقۇرۇش ۋاقىتلىق چارىسى
2 K2 J0 P8 ~8 ]/ F价格法 باھا قانۇنى
% |$ L! D# J I1 G- ^ 监控化学品管理条例 نازارەت قىلىپ تىزگىنلىنىدىغان خىمىيىۋى بۇيۇملارنى باشقۇرۇش نىزامى
4 c! U5 e- c- }% @& {3 v 建设工程勘察设计管理条例 قۇرۇلۇش تەكشۈرۈش ۋە لايىھىلەشنى باشقۇرۇش نىزامى
0 v! v4 `5 H. a: W6 u: s建设工程质量管理条例 قۇرۇلۇش سۈپىتىنى باشقۇرۇش نىزامى
* m: l3 R6 u$ M3 }( | 建设项目环境保护管理条例 قۇرۇلۇش مۇھىتى ئاسراشنى باشقۇرۇش نىزامى
' D2 T. @+ R/ [" {% M7 R$ M+ J建筑法 بىناكارلىق قانۇنى
1 ]& m) S8 F$ H- N3 f- b建筑市场管理条例 بىناكارلىق بازىرىنى باشقۇرۇش نىزامى
% ^+ w4 {2 J0 \ C5 j; F教师法 ئوقۇتقۇچىلار قانۇنى
; m F, T2 P/ }+ b9 k3 O 教育法 مائارىپ قانۇنى
|! U' K; S9 `# |2 w4 o节约能源法 ئېنېرگىيە تېجەش قانۇنى
. R2 M3 X6 M. A+ F) T居民身份证法 كىملىك قانۇنى
2 F# d* N Z& b, t! e9 Y9 K& \% `3 ?5 ^ 科学技术普及法 پەن- تېخنىكىنى ئومۇملاشتۇرۇش قانۇنى
& _1 O1 V. r4 S0 x" v4 R 科学技术普及条例 پەن- تېخنىكىنى ئومۇملاشتۇرۇش نىزامى
2 d7 c" s! t y& W$ J+ I. H% y 科学技术协会条例 پەن- تېخنىكا جەمئىيىتى نىزامى
$ {$ Z) v- ?9 ?2 {$ I 矿产资源补偿费征收管理规定 قېزىلما بايلىق تۆلەم ھەققى ئېلىش- باشقۇرۇش بەلگىلىمىسى
# L' ]4 O. [( I/ l! O- w& \矿产资源法 قېزىلما بايلىق قانۇنى
3 \5 }$ p) I. ]7 E$ k1 T 矿产资源法实施细则 قېزىلما بايلىق قانۇنىنى يولغا قويۇش تەپسىلىي قائىدىسى
5 _2 m1 ~4 Y- ?矿产资源管理条例 قېزىلما بايلىق باشقۇرۇش نىزامى
/ X* Q+ n( I' _0 }) g( w矿产资源监督管理暂行办法 قېزىلمابايلىقنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش ۋاقىتلىق چارىسى
{4 ~( I: j5 r1 J: n 矿产资源开采登记管理办法 قېزىلما بايلىق ئېچىشنى تىزىملاپ باشقۇرۇش چارىسى
- G5 j, b x' ?3 Q5 c0 D: J矿产资源勘察区块登记管理办法 قېزىلما بايلىق چارلاشنى بۆلەكلەر بويىچە تىزىملاپ باشقۇرۇشچارىسى
: |( v1 ?# m' n) \! E8 e 劳动法 ئەمگەك قانۇنى
3 j2 K/ y" j1 B0 f5 p$ r7 { A劳动监督检查条例 ئەمگەك ئىشلىرىنى نازارەت قىلىش- تەكشۈرۈشنىزامى
( S. u. G1 x# N, V 历史文化名城街区建筑保护条例تارىخىي مەدەنىيەتكەئىگە داڭلىق شەھەر ،كوچا ، ئىمارەتلەرنىقوغداش نىزامى
# {# Y0 d. K8 c n6 t9 u立法法 قانۇن چىقىرىش قانۇنى
& u7 p* V% T8 N3 P! y) [& _: ?粮食流通管理条例 ئاشلىق ئوبوروتىنى باشقۇرۇش نىزامى
* T0 ?# A! y3 V7 P7 N 粮食收购条例 ئاشلىقسېتىۋېلىش نىزامى
8 C- H+ r* j* @2 X$ P7 l粮食收购违法行为处罚办法 ئاشلىق سېتىۋېلىش- سېتىشتىكى قانۇنغا خىلاپ قىلمىشنى جازالاش چارىسى
) Z" |! N" A4 a: m j 旅行社管理条例 ساياھەت كوپىراتىپلىرىنى باشقۇرۇش نىزامى
- _& R8 U F/ S( A: o. x旅游管理条例 ساياھەت باشقۇرۇش نىزامى
+ k# |5 e6 b) O5 W( i 煤矿安全监察条例 كۆمۈر كان بىخەتەرلىكىنى تەپتىشلەش نىزامى
, q7 `$ I: U8 A0 D 煤炭法 كۆمۈر قانۇنى
7 c! C, D4 e' R7 ~+ V 民办教育促进法 پۇقرا مائارىپىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى
% p7 k3 `+ j2 |: E7 I/ p4 E' q民用核设施安全监督管理条例 پۇقراۋى يادرو ئەسلىھەلىرىنىڭ بىخەتەرلىكىنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش نىزامى
?. j4 G. R( X4 { 民族区域自治法 مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيە قانۇنى
$ z" S) A4 Z- g: \! o 奶业条例 سۈتچىلىك نىزامى
h3 \( d3 w% g# a 农村集体经济审计条例 يېزا كوللېكتىپ ئىقتىسادىنى تەپتىش قىلىش نىزامى
% `, T' Y7 e$ _; U; f1 Q( w4 [6 s+ c 农村土地承包法 يېزا يەر ھۆددىگەرلىكى قانۇنى
, o# w( l F8 Y+ }1 G农药管理条例 دېھقانچىلىق دورىلىرىنى باشقۇرۇش نىزامى
, @$ Y- d& ^* E& H- S6 D 农业法 يېزا ئىگىلىكقانۇنى
! k9 X9 s" J- A8 I8 Y农业机械安全监督管理条例 يېزا ئىگىلىكماشىنىلىرىنىڭ بىخەتەرلىكىنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش نىزامى
9 @8 T3 F3 B6 V. R- o$ l- S! z拍卖法 ‹‹ كىم ئارتۇق ›› سودىسى قانۇنى
( `' G* i- J2 o9 m0 s 气象法 مېتېئورولوگىيە قانۇنى
2 ]2 |7 p( g! N/ x 气象条例 مېتېئورولوگىيە نىزامى
) y" d$ _- l+ u 清洁生产促进法 پاكىز ئىشلەپچىقىرىشنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى
2 a; w u, ~0 y% e( p 取水许可制度实施办法 سۇ ئېلىش ئىجازىتى تۈزۈمىنىيولغا قويۇش چارىسى
1 X( k0 A% \, J- D 人工影响天气管理条例 ھاۋارايىغا تەسىر كۆرسىتىشنى باشقۇرۇش نىزامى
: H; r4 Q3 u! B- Z5 \. i人口与计划生育法 نوپۇس ۋەپىلانلىق تۇغۇت قانۇنى
+ T8 P# O9 ]' |人口与计划生育条例 نوپۇس ۋە پىلانلىق تۇغۇت نىزامى
' w& a# p3 B4 d 人民币管理条例 خەلق پۇلىنىباشقۇرۇش نىزامى
4 P! l9 ~5 e( w( n! _2 b& ~7 n人民防空法 خەلق ھاۋا مۇداپىئە قانۇنى
0 C B- N+ G! D3 \6 p* e7 Y+ Y森林病虫害防治条例 ئورماندىكى كېسەل ۋە ھاشارات زىيانداشلىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىشۋە ئۇنى تۈگىتىش نىزامى
0 v) _7 z# {7 D# S森林法 ئورمان قانۇنى
: ?2 E' y8 L9 x, U4 O$ R5 j森林法实施条例 ئورمان قانۇنىنى يولغا قويۇش نىزامى
; m* [: F! [, P 森林防火条例 ئورمان ئوت مۇداپىئە نىزامى
& G0 t! p6 M: ?- C% ^) I商标法 تاۋار ماركىسى قانۇنى
, Q3 ]5 g2 R2 U. h* m' ] 商标法实施条例 تاۋار ماركىسى قانۇنىنى يولغا قويۇش نىزامى
7 a$ z) ~! W) z$ ` 商品交易市场管理条例 تاۋار سودا بازىرىنى باشقۇرۇش نىزامى
$ `7 T* W" R2 i6 E社会保费征缴暂行条例 ئىجتىمائىي سۇغۇرتا ھەققىنى يىغىش- تاپشۇرۇش ۋاقىتلىق نىزامى
: f* @8 @; n3 D* ?8 r# I. ` 社会抚养费征收管理办法 ئىجتىمائىي تەربىيىلەش ھەققى ئېلىش-باشقۇرۇش نىزامى
) Y+ m9 D! H0 W% D; W3 f' o& j 社会团体登记管理条例 ئىجتىمائىي تەشكىلاتلارنى تىزىملاپ باشقۇرۇش نىزامى
# k3 k* e0 R( ?2 I% M" L% i 涉案物品估价管理条例 دېلوغا چېتىشلىق بۇيۇملارغا باھا قويۇشنى باشقۇرۇش نىزامى
& l# _, z$ W2 M# y; T2 q 审计法 ئىقتىسادىي تەپتىش قانۇنى
/ I2 G- o5 ^# ?# _+ ?实施《中华人民共和国测绘法》办法 ‹‹ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئۆلچەش– سىزىش قانۇنى››نى يولغا قويۇش چارىسى
) Q" Z( n; @% w, }/ U! @ 实施《中华人民共和国城市房地产管理法》办法 ‹‹جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ شەھەر ئۆي-زېمىنىنى باشقۇرۇش قانۇنى››نى يولغا قويۇش چارىسى
\! Y9 K+ h$ C/ U 实施《中华人民共和国城市规划法》办法 ‹‹ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ شەھەر پىلانلاش قانۇنى ›› نىيول قويۇش چارىسى
2 O: q: t' ~# \ _3 M2 @& e实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法 ‹‹جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ كەنت ئاھالە كومىتېتى تەشكىلىي قانۇنى ›› نى يولغا قويۇش چارىسى
" s, v7 Q8 x( l* n7 l+ | 实施《中华人民共和国档案法》办法 ‹‹ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئارخىپ قانۇنى ›› نى يولغاقويۇش چارىسى
: _9 P( l' {& \8 z U; `实施《中华人民共和国妇女权益保障法》办法 ‹‹ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاياللارنىڭ ھوقۇق- مەنپەئىتىنى كاپالەتلەندۈرۈش قانۇنى ›› نى يولغا قويۇش چارىسى
* B$ t3 ^& C% o0 `7 v实施《中华人民共和国工会法》办法 ‹‹ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى قانۇنى ››نى يولغا قويۇش چارىسى
2 h# l( O( x4 h& H8 g# e: ]实施《中华人民共和国公路法》办法 ‹‹ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ تاشيول قانۇنى ››نى يولغا قويۇش چارىسى
+ e5 Q O$ n: m$ F实施《中华人民共和国红十字会法》办法 ‹‹ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ قىزىل كرېست جەمئىيىتى قانۇنى ›› نى يولغا قويۇش چارىسى
( @6 j! `9 |' | 实施《中华人民共和国教师法》若干规定 ‹‹ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئوقۇتقۇچىلار قانۇنى ›› نى يولغا قويۇشقا دائىر بىرقانچە بەلگىلىمە
, I* Z x& t# h& B* q实施《中华人民共和国煤炭法》办法 ‹‹ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ كۆمۈر قانۇنى ›› نىيولغا قويۇش چارىسى
& d8 A0 _# T) W- n$ {3 i+ t) _实施《中华人民共和国全国人大和地方各级人大代表法》办法 ‹‹ جۇڭخۇا خەلقجۇمھۇرىيىتىنىڭ مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋە يەرلىك ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتايلىرى ۋەكىللىرى قانۇنى ›› نى يولغا قويۇش چارىسى
" [" w, E$ B% s8 E 实施《中华人民共和国人民防空法》办法 ‹‹ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ خەلق ھاۋا مۇداپىئە قانۇنى ›› نى يولغا قويۇش چارىسى
% O: y# x* C+ E$ z 实施《中华人民共和国森林法》办法 ‹‹ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئورمان قانۇنى ›› نى يولغا قويۇش چارىسى
: |, F+ B% L! n( r0 c实施《中华人民共和国水法》办法 ‹‹ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ سۇ قانۇنى ›› نى يولغاقويۇش چارىسى
: V/ s9 r5 J) G3 ~* [9 k. F实施《中华人民共和国水土保持法》办法 ‹‹ جۇڭخۇاخەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭسۇ- تۇپراق ساقلاش قانۇنى ›› نى يولغا قويۇش چارىسى
8 p$ A; O) U) B+ g: N$ Q 实施《中华人民共和国土地管理法》办法 ‹‹ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ يەر باشقۇرۇش قانۇنى ››نى يولغا قويۇش چارىسى
' ?( F! H; T# C, I 实施《中华人民共和国献血法》若干规定 ‹‹ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ قان تەقدىمقىلىش قانۇنى ›› نى يولغا قويۇشقا دائىر بىر قانچە بەلگىلىمە
% k# G( \! N8 k$ G 实施《中华人民共和国消费者权益保护法》若干规定 ‹‹ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئىستېمالچىلارنىڭ ھوقۇق-مەنپەئىتىنى قوغداش قانۇنى›› نى يولغا قويۇشقادائىر بىرقانچە بەلگىلىمە
2 N9 a' t' P& k( o& G) c+ O y 实施《中华人民共和国野生动物保护法》办法 ‹‹ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ياۋايى ھايۋانلارنى قوغداشقانۇنى ›› نى يولغا قويۇش چارىسى
" F; r, _2 W! M. R9 [- \1 o% P B 实施《中华人民共和国渔业法》办法 ‹‹ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ بېلىقچىلىق قانۇنى ›› نى يولغا قويۇش چارىسى
" [ Y2 f. e' j 收养法 بېقىۋېلىش قانۇنى
; ?* E+ f: k) f* r3 w- v 水法 سۇ قانۇنى
( Q+ Q& S7 p! v# \% Q6 [; G. q水土保持法 سۇ-تۇپراق ساقلاش قانۇنى
9 s+ w" b1 s7 M$ V; S 水土保持法实施条例 سۇ-تۇپراق ساقلاش قانۇنىنى يولغا قويۇش نىزامى
0 K3 c6 H4 L& w* Z" i5 r6 ?: m1 H 水污染防治法 سۇبۇلغىنىشنىڭ ئالدىنىئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەش قانۇنى
! H( O! s* Z2 o: _# c) u: A 水污染防治法实施细则 سۇ بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋەئۇنى تىزگىنلەش قانۇنىنى يولغا قويۇش تەپسىلىي قائىدىسى
$ n( B, M8 f+ e( X8 `税收征收管理法 باج ئېلىش- باشقۇرۇشقانۇنى
. H9 }7 R* A4 {8 }, O0 z# r; ^ 税收征收管理法实施细则 باج ئېلىش- باشقۇرۇش قانۇنىنى يولغا قويۇش تەپسىلىي قائىدىسى
/ Z- ?) H* r8 R3 D [塔里木流域水资源管理条例 تارىم ۋادىسى سۇ بايلىقىنى باشقۇرۇش نىزامى
) q/ Z3 @: }4 z1 C: a! H- b1 f. _ 塔里木水资源管理条例 تارىم دەرياسى سۇ بايلىقىنى باشقۇرۇش نىزامى
& f+ ?: ^0 @7 _8 o2 x探矿权采矿权转让管理办法 كان چارلاش ھوقۇقى ، كان ئېچىش ھوقۇقىنى ئۆتۈنۈپ بېرىشنى باشقۇرۇش چارىسى
( @' F7 `, P Z9 i0 _统计管理条例 ستاتىستىكا باشقۇرۇش نىزامى
3 S# J, T' O' V2 e6 m) ?, c突发公共卫生事件应急条例 تاسادىپىي جامائەت ساغلاملىقى ۋەقەسىگە جىددىي تاقابىل تۇرۇش نىزامى
) h- q( L( t( k: O8 ` 土地复垦规定 بۇزۇلغان يەرنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش توغرىسىدا بەلگىلىمە
, N7 v* w7 j' S) m2 T( p# @ 土地管理法 يەرباشقۇرۇش قانۇنى
9 }+ {$ V! a7 G. e7 e* w 土地管理法实施条例 يەر باشقۇرۇشقانۇنىنى يولغا قويۇش نىزامى
6 m, D2 ~! a! [土地监察条例 يەر مەمۇرىي تەپتىشلىكى نىزامى
1 Z' g( D/ {( _( P. e% ] 退耕还林条例 تېرىلغۇدىن ئورمانغا قايتۇرۇش نىزامى
. W6 K" W0 y$ w" S文物保护法 مەدەنىيەت يادىكارلىقىنى قوغداش قانۇنى
! a9 k* N3 K X* d, ` 污染源治理专向基金有偿使用暂行办法 بۇلغىنىش مەنبەسىنى تۈزەش مەخسۇس فوندىنى ھەقلىق ئىشلىتىش ۋاقىتلىق چارىسى
9 }( X, Q4 h7 D4 n$ B: C宪法 ئاساسىي قانۇن
+ P, C. P- f' x4 L 献血法 قان تەقدىم قىلىش قانۇنى
0 _2 x( R6 D: C: U0 M; V乡、镇人大工作条例 يېزا ، بازار خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتى نىزامى
! u F/ U0 Q, e+ ]" p( o2 l乡镇煤矿管理条例 يېزا- بازار كۆمۈر كانلىرىنى باشقۇرۇش نىزامى
" Q8 b4 j! ~- P7 |. c消防安全管理规定 ئوت مۇداپىئە بىخەتەرلىكىنى باشقۇرۇشبەلگىلىمىسى
l8 w4 Y4 U3 d/ g+ a |0 u消防法 ئوت مۇداپىئە قانۇنى
+ _6 y. m$ L J4 d! Z 消费者权益保护法 ئىستېمالچىلارنىڭ ھوقۇق- مەنپەئىتىنى قوغداشقانۇنى
% k4 q1 f4 F' q; J' e* x+ k 新疆维吾尔自治区各级人大常委会监督司法工作条例 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىيكومىتېتلىرىنىڭ ئەدلىيە خىزمىتىنى نازارەت قىلىش نىزامى
4 M' E/ ?8 M6 C' o4 b; k新疆维吾尔自治区各级人大常委会评议工作条例 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتلىرىنىڭ باھالاش خىزمىتى نىزامى
( C9 p2 P2 |7 I( ?) N/ J新疆维吾尔自治区人大常委地区工委条例 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى ۋىلايەتلىك خىزمەتكومىتېتىنىڭ خىزمەت نىزامى
/ n( W+ a3 ~0 c% J- G新疆维吾尔自治区人大常委会人事任免办法 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ كادىرلارنى تەيىنلەش- قالدۇرۇش چارىسى
$ U8 d6 x5 u. Q! ^) }; y1 ?+ K. E新疆维吾尔自治区人大常委会议事规则 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئىش قائىدىسى
- ^8 A8 P1 A5 a0 s4 W2 W% H+ M新疆维吾尔自治区人大代表议案和建议、评议、意见办理办法 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭ تەكلىپ ۋە تەۋسىيە ، تەنقىد ،پىكرىنى بېجىرىش چارىسى
' \- K8 G4 J1 i- u新疆维吾尔自治区人大及其常委会立法条例 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتىنىڭ نىزام چىقىرىش نىزامى
?$ v' h' D' n0 w+ X刑法 جىنايى ئىشلار قانۇنى
0 q' \8 ~. h% m: ~" F) M& K行政复议法 مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىش قانۇنى
; {* T7 | T3 P* H# L 行政监察法 مەمۇرىي تەپتىش قانۇنى
. k: L* M, _) I% n; K4 \: T 行政许可法 مەمۇرىي ئىجازەت قانۇنى
- s$ W) j$ l9 w5 @5 I盐业管理条例 تۇزچىلىقنى باشقۇرۇش نىزامى
3 U; l; W; G8 ?: B* n药品管理法 دورا باشقۇرۇش قانۇنى
4 Y) a1 }3 }0 e5 k0 _ 药品管理法实施条例 دورا باشقۇرۇش قانۇنىنى يولغا قويۇش نىزامى
3 P9 ^0 V* U+ p野生动物保护法 ياۋايى ھايۋانلارنى قوغداش قانۇنى
/ u9 n2 k1 _- @" t 野生植物保护条例 ياۋا ئۆسۈملۈكلەرنى قوغداش نىزامى
: Q# K3 V* u4 e5 Q1 r 医疗事故处理条例 داۋالاش ھادىسىسىنى بىر تەرەپ قىلىش نىزامى
" Y2 Y1 L6 L$ W) [/ k. [3 l 音像制品管理条例 ئۈن- سىن بۇيۇمى باشقۇرۇش نىزامى
6 R6 i, x9 Y+ l+ a R" Q: Y' T印刷业管理条例 باسمىچىلىق باشقۇرۇش نىزامى
3 ?/ ]3 ?) t" [4 \! @" `渔业法 بېلىقچىلىق قانۇنى
( A) H0 D1 V! P* H; m m L) c语言文字工作条例 تىل- يېزىق خىزمىتى نىزامى
* j X# m$ @9 T$ @+ e5 _7 I4 h预防未成年人犯罪法 قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ جىنايەت ئۆتكۈزۈشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى
7 u; t w; U" y+ [; ^: q( t% p, o 招标投标法 خېرىدار چاقىرىش ،خېرىدار چىقىش قانۇنى
" X2 X1 r8 X" V) r6 h职业病防治法 كەسپىي كېسەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى داۋالاش قانۇنى
8 w. _8 c' r' u: n 职业医师法 كەسپىي دوختۇرلار قانۇنى
% d1 ~0 o" l) W6 j2 ^" }7 B植物检疫条例 ئۆسۈملۈكلەرنى كارانتىن قىلىش نىزامى
5 {2 C2 C) B. r* f+ z9 ]3 \种子法 ئۇرۇقچىلىق قانۇنى
9 O' x C; o9 J3 q 住房公积金管理条例 تۇرالغۇ جامائەت فوندى باشقۇرۇش نىزامى
2 x7 @$ X* H/ c$ t注册建筑师条例 رويخەتكە ئېلىنغان بىناكارلار نىزامى
6 o; p8 ~" r3 [* g' R8 u7 @著作权法 ئەسەر ھوقۇقى قانۇنى
" L. Z3 X4 ]; t& n 著作权法实施办法 ئەسەر ھوقۇقى قانۇنىنى يولغا قويۇش نىزامى
# e3 n: Y% e7 y. l 专利保护条例 پاتېنت قوغداش نىزامى
' }: {, S f" G) w 专利法 پاتېنت قانۇنى
* D# ]- M$ G6 `- a) d 专利法实施细则 پاتېنت قانۇنىنى يولغا قويۇش تەپسىلىي قائىدىسى
# G; {4 N! b1 F5 G% K( {: r5 P自然保护区管理条例 تەبىئىي مۇھاپىزەت رايونىنى باشقۇرۇش نىزامى
% n _ Y1 T/ O# _+ E. I4 t
2 | x% M/ z8 ]4 Q 

  • ئىنكاس يېزىش
  • ئىنكاس : 0

مەدەنىيەتلىك،ئەھمىيەتلىك ساغلام بولغان ئىنكاس ۋە تېمىلارنى يوللايلى !

كىرىش
18999174577

شىنجاڭ ئادۋوكات سالونى : xjadwokat

شىنجاڭ ئۆزقۇت شىركىتى 新疆吾孜古德有限公司

شىنجاڭ جەسۇر ئادۋوكاتخانىسى 新疆伽苏尔律师事务所

Copyright © 2016 Xjadwdoneat All Rights Reserved

新ICP备15002342号-1

نەشىر ھوقۇقى شىنجاڭ ئادۋوكات تورىغا تەۋە. مەزمونلارنى كۆچۈرۈپ ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. كۆچۈرۈپ تارقاتقۇچىلارنىڭ قانۇنىي جاۋاپكارلىقى سۈرۈشتە قىلىنىدۇ.